Executive Directors

Mr. Yao Tongshan
Mr. Wu Jianye
Ms. Gao Lingfeng
Mr. Cui Ruicheng

Non-Executive Directors

Mr. Dong Xianli
Mr. Fan Xiang
Mr. Cui Guiyong
Mr. Sun Qian

Independent Non-Executive Directors

Mr. Huang Guanqiu
Mr. Li Changqing
Ms. Ge Xiaoping
Mr. Yuan Qing